Films (Q-Z)

A-H | I-P | Q-Z


The following items can only be used for study and research purposes.  For access to this collection, please consult the Korean Studies librarian.


TITLE(서명) Format(형태)
Sae ch'onnyon ch'ongsonyon poksik munhwa ka pakkwinda (새천년 청소년 복식 문화가 바뀐다) VHS
Samgongil, Samgongi (301, 302) VHS
Samul nori (사물놀이 = A samul nori class with Kim Duk-soo) VHS
Samul nori han madang (사물놀이 한마당) VHS
Sarin ui ch'uok (살인의 추억 = Memories of murder) DVD
Sesang pak uro (세상 밖으로 = Out to the world) VHS
Shiri (쉬리) DVD
Sidae ui yongungdul (시대의 영웅들) VHS
Silla ui talbam (신라의 달밤 = Kick the moon) DVD
Simch'ongga (심청가) VHS
Sin Hanguk wonnyon ku paljach'wi (신한국 원년 그 발자취) VHS
Sollal yejol: hanbok insabop (설날 예절 : 한복, 인사법) VHS
Songong sidae (성공시대 = The Age of success) VHS
Sop'yonje (서편제 ) VHS
Sori yo, ch'onnyon ui sori yo (소리여, 천년의 소리여 = The Sound of millenia) VHS
Soul yongsang pyolgok (서울 영상 별곡) VHS
Soul yongsang rip'ot'u (서울 영상 리포트) VHS
Soye pop'omonsu, nyusu: yollin seyejon (서예퍼포먼스, 뉴스: 열린서예전) VHS
Ssibaji (씨받이 = Surrogate woman) VHS
Such'wiin pulmyong (수취인 불명 = Address unknown) DVD
Taebaek Sanmaek (태백산맥) VHS
Taekwondo (태권도) VHS
Takyument'ori Han Tae-su (다큐멘터리 한대수 = Documentary Hanh Dae-soo) VHS
Talma ka tongtchok uro kan kkadalgun (달마가동쪽으로간까닭은 = Why has Bodhi-Dharma left for the East) VHS/DVD
Tanji kudae ka yoja ranun iyu manuro (단지 그대가 여자라는 이유만으로 = Because you are a woman) VHS
Talmaya nolja (달마야 놀자 = Hi Dalma) DVD
Tasi ponun yuwol hangjaeng: Robert Kim ui choe wa pol (다시 보는 유월 항쟁: 로버트 김의 죄와 벌) VHS
Telmi somssing (텔미 섬씽 = Tell me something) DVD
The Rediscovery of Korea: half-cross-legged maitreya in meditation VHS
The Rediscovery of Korea: kimchi, a breathing Korean food VHS
The Rediscovery of Korea: Koryo Buddhist paintings VHS
The Rediscovery of Korea: sungmu (monk's dance), lonely solo dance VHS
The Rediscovery of Korea: traditional Korean patterns alive VHS
The Rediscovery of Korea: Tripits Koreanas, its unsolved secrecy VHS
T'iket (티켓 = Ticket) VHS
Timeless bottomless bad movie VHS
Tokhye Ongju (덕혜 옹주) VHS
Tonggam (동감 = Ditto) VHS
Tu yoja iyagi (두여자 이야기 = The story of two women) VHS
T'ukchip Tak'yu: pallo palbabon hyujonson 155-mail (특집다큐: 발로밟아본휴전선 155마일) VHS
Twaeji ka umul e ppajin nal (돼지가 우물에 빠진날 = The day a pig fell into the well) VHS
Upkureidu Koria (업그레이드 코리아) VHS
Uridul ui ilgurojin yongung (우리들의 일그러진 영웅 = Our twisted hero) VHS
Waik'ik'i buradosu (와이키키브라더스 = Waikiki Brothers) DVD
Wisong KBS woldunet : Miguk (위성 KBS월드넷: 미국) VHS
Yangju pyolsandae kongyon (양주별산대공연) VHS
Yasudul ui ssaum (야수들의 싸움) VHS
Yi Chae-su ui nan (이재수의 난 = The uprising, Lee's insurgency) DVD
Yoksa sup'esyol: Choson sidae yoin un ottoke sarannunga (역사스페셜: 조선시대 여인은 어떻게 살았는가) VHS
Yoksa sup'esyol: Choson sidae yokkwan un kappu yotta (역사스페셜: 조선시대 역관은 갑부였다) VHS
Yoksa sup'esyol: pungnyokttang Koguryo kobun pyokhwa (역사스페셜: 북녘땅 고구려 고분벽화) VHS
Yoksa sup'esyol: Pulguksa ku irum e tamgin pimil (역사스페셜: 불국사 그이름에 담긴 비밀) VHS
Yoksa sup'esyol: samguk sagi (역사스페셜: 삼국사기) VHS
Yonp'ung yonga (연풍연가 = Love wind love song) DVD
Yopkijogin kunyo (엽기적인 그녀 = My sassy girl) VHS
ea

Korean Studies Librarian
Ms. Hee-sook Shin
310M Kent Hall
(212) 854-1507
hs2148@columbia.edu