Subscribed Chinese Newspapers


The titles of print copies of the newspapers subscribed are listed below. Current issues can be found in the 300 Level Reading Room Chinese newspaper area. Back issues are temporarily stored in the library until microfilmed copies arrive (normally semiannual or annual basis). 

Pinyin Title Chinese Title
beijing qing nian bao 北京青年報
beijing ri bao 北京日報
da gong bao 大公報
er shi yi shi ji jing ji bao dao (Weekly) 二十一世纪经济报道 (周报))
fa zhi ri bao 法制日報
guang ming ri bao 光明日報
jing ji guan cha bao 经济观察报
jing ji ri bao 經濟日報
lian he bao 聯合報
qiao bao 僑報
ren min ri bao 人民日報
shi jie ri bao 世界日報
wen hui bao 文匯報
wen xue bao 文學報
wen yi bao 文藝報
xizang ri bao 西藏日报
zhongguo jing ji ri bao 中国经济日报
zhongguo qing nian bao 中國青年報
zhongguo shu hua bao 中國書畫報

Additional much larger collections of newspapers on microfilm and as e-resources are subscribed. In addition to individual titles of significant nature like newspaper archives of Guang ming ri bao (Guang ming Daily) 光明日报 (1949-2010), Ren min ri bao (People's Daily) 人民日报 (1946-two years ago) and Shen bao (Shun pao) 申报 (1872-1949), the main newspaper article databases are:

ea

Chengzhi Wang, Ph.D.
Chinese Studies Librarian
307M Kent Hall
(212) 854-3721
cw2165@columbia.edu