Field Reports


Chinese Fieldwork Reports

Chinese fieldwork reports (diaocha ji, i.e. local surveys based on 1950s-60s fieldwork) are usually detailed studies of some particular community, monastery, estate, etc. So while the titles often indicate the broad region studied, the actual surveys were local history and society studies, conducted using anthropological and sociological methods.

Tibet Autonomous Region (TAR)

 • Xizang she hui li shi diao cha zi liao cong kan bian ji zu bian; [cha tu Awanggesang]. Zang zu she hui li shi diao cha 藏族社会历史调查. Zhongguo shao shu min zu she hui li shi diao cha zi liao cong kan vols 1-6. Lasa : Xizang ren min chu ban she : Xizang xin hua shu dian fa xing, 1987- (see Nakane Chie article, p. 64)

TAR : Stod lung bde chen county (west of Lhasa)

 • Zhang Jianghua, Li Jianshang. Zhongguo she hui ke xue yuan min zu yan jiu suo bian. Duilongdeqing Xian Zang zu juan. Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2003

TAR : Zhigatsé

 • Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Xizang shao shu min zu she hui li shi diao cha zu. Jiangzi Zhuanqu Xianieru di qu diao cha bao gao 江孜专区下湼如地区調查报告. [Peking] : Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Xizang shao shu min zu she hui li shi diao cha zu, 1963.

TAR : Chamdo

 • Changdu Diqu she hui diao cha cai liao zhuan ce (chu gao) 昌都地区社会调查材料专册 (初稿). [Beijing] : Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Xizang shao shu min zu she hui li shi diao cha zu, 1963.

TAR (general)

 • Rdo rje tshe brtan, ed. Xizang fengjian nongnu zhi she hui xingtai 西藏封建农奴制社会形态 (Social forms of Tibet's feudal serf system) Zhongguo Zangxue Chubanshi. 1996.
  Four parts: the third part includes organization of monasteries; the fourth part covers science and technology, including medicine and astrology.

Ngaba Prefecture : Mdzod dge, Rnga ba, Rgya rong counties; tusi system in Rdzong 'gag, Khro skyab, Bstan lha, Bkra shis gling [Lixian].

 • Sichuan sheng bian ji zu. Sichuan sheng. Aba zhou Zang zu she hui li shi diao cha. [Chengdu?] : Sichuan sheng she hui ke xue yuan chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985.

Ngaba : 'Bar khams County

 • Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Sichuan shao shu min zu li shi diao cha zu. Aba Zangzu Zizhizhou Ma’erkang ji Chuosijia di qu she hui diao cha cai liao hui ji. [Beijing]: Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Sichuan shao shu min zu li shi diao cha zu, 1963.

Ngaba : Mdzod dge, Rnga ba, Rka khog [Hongyuan] counties

 • Aba Zangzu Zizhizhou Ruo’ergai, Aba, Hongyuan diao cha cai liao. [Peking?]: Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Sichuan shao shu min zu she hui li shi diao cha zu, 1963.

Ngaba : Bstan lha/ Mtsan lha [Xiaojin] & Bkra shis gling [Li] Counties

 • Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Sichuan shao shu min zu she hui li shi diao cha zu. Aba Zangzu Zizhizhou Xiaojin, Li Xian she hui diao cha cai liao. [Beijing]: Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Sichuan shao shu min zu she hui li shi diao cha zu; 1963.

Ngaba : Wenchuan [lung dgu] County & Yanmen Township, Qiang [not Tibetan]

 • Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Sichuan shao shu min zu she hui li shi diao cha zu. Aba Zangzu Zizhizhou Wenchuan xian Yanmen Qiangzu xiang she hui diao cha bao gao (chu gao). [Peking? : s.n.], 1963.
 • Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Xizang shao shu min zu she hui li shi diao cha zu. Dangxiongzong ['Dam gzhung rdzong?] diao cha bao gao 当雄宗調查报告. Beijing : Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Xizang shao shu min zu she hui li shi diao cha zu, 1964.

Khams (Kardze, etc.): Dkar mdzes, Sde dge, Li thang, Nyag chu, Dar rtse mdo, & nomadic areas, including Ser shul tribe in Shiqu county

 • Sichuan sheng bian ji zu. Sichuan sheng Ganzi zhou Zang zu she hui li shi diao cha. Chengdu : Sichuan sheng she hui ke xue yuan chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985.
 • Zhongguo ke xue yuan Min zu yan jiu suo Sichuan shao shu min zu she hui li shi diao cha zu. Ganzi Zangzu Zizhizhou Yulong, Sexu, Changtai, Tagong, Datangba, Zongde deng mu qu cai liao. [Beijing: Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo], 1963.  Economic conditions fieldwork investigations. Covers 甘孜 藏族 自治州 玉隆 [Yid lhung district in Sde dge], 色须 [Ser shul (or dza chu kha)], 昌台[Khrom thar in Dpal yul county], 塔公 ['Ba' lha gang], 大塘坝, 宗德 等 牧区 材料 / 中囯 科学院 民族 硏究所 四川 少数 民族 社会 历史 调查组.
  Thanks to Jann Ronis for clarification of local terms in Tibetan.

Khams (Yunnan) : Religion

 • Yunnan sheng bian ji zu. Kunming min zu min su he zong jiao diao cha. Kunming Shi : Yunnan min zu chu ban she : Yunnan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985.
  Volume on religion in Yunnan, might cover Tibetan Buddhism.

Khams (Yunnan) : Naxi

 • Sichuan sheng bian ji zu. Sichuan sheng Naxi zu she hui li shi diao cha. [Chengdu shi] : Sichuan sheng she hui ke xue yuan chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1987.

Amdo (Qinghai)

 • Qinghai sheng bianjizu. Qinghai tusi shehui lishi diaocha.
 • Qinghai sheng bian ji zu. Qinghai sheng Zang zu Menggu zu she hui li shi diao cha. Xining : Qinghai ren min chu ban she : Qinghai sheng xin hua shu dian fa xing, 1985.