Nicholas II Coronation Menu, Moscow May 19, 1896. Soiuz Pazhei Papers.

17.full